Welcome to Kanazawa Biophysics Lab

Toshio Ando tando@staff.kanazawa-u.ac.jp +81 (0)76-264-5663
Takayuki Uchihashi uchihast@staff.kanazawa-u.ac.jp +81 (0)76-264-5712
Noriyuki Kodera nkodera@staff.kanazawa-u.ac.jp +81 (0)76-264-5662
Mikihiro Shibata msshibata@staff.kanazawa-u.ac.jp +81 (0)76-264-5927
Shinji Watanabe wshinji@se.kanazawa-u.ac.jp +81 (0)76-234-4054

FAX: +81 (0)76-264-5739

Department of Physics, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa 920-1192, Japam

@

Department of Physics, Bio-AFM Frontier Research Center,  Kanazawa University

 

Dendrite growth in Neuron

5 ƒΚm x 5 ƒΚm

walking myosin V

(realtime)

bacteriorhodopsin (D96N) in response to light (x10)

rotorless F1-ATPase

(realtime)

 4th Kanazawa Bio-AFM Workshop 2016: Oct.3 - 6

Call for oral presentations

@

5th Bio-AFM Summer School 2016 (calling for participants)@@

        High-speed atomic force microscopy (High-speed AFM), Motor proteins

Publications

Research Grant

Awards

Patents

NHK News

Members

Bacteriorhodopsin AFM Movies

Nature Nanotechnol. (2010)

Walking Myosin V AFM Movies

Nature (2010)

Commercialized High-speed AFM

AFM Apparatus

Scan Speed

Prog. Surf. Sci. (2008)

on high-speed AFM instrumentation

Kanazawa City/Access

Cantilevers

Biophysical Reviews (2014)

on myosin motility

Chemical Reviews (2014)

on high-speed AFM application

Campus/Access

1st Kanazawa Bio-AFM Workshop 2007

3rd Kanazawa Bio-AFM Workshop 2012

Lab/Access

CREST Symposium on Watching Biomolecules in Action (2009)

Single Molecule Biology Symposium & 2nd Kanazawa Bio-AFM Workshop 2009 

@

Researchers in Kanazawa University

@

@


Articles        Published Papers

@